Torsdag, 30. marts 2023, kl. 19.30 afholdte Nustrup Sogns Forsamlingsgaard ordinær Generalforsamling.

Tilstede: 14 personer

Referent: Anne Mette Uttrup Weisbjerg


  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Niels Aage Uttrup blev valgt som dirigent og Morten Bendtsen og Niels Erik Christensen blev valgt som stemmetællere.


  1. Beretning ved formanden

Der blev afholdt et minuts stilhed for tidligere Formand Kresten Gram, der er gået bort sidste år. Der er efter Anne-Grethe Gram blevet valgt en ny udlejningsansvarlig. Det er Hanne Dich Pedersen, der nu har tjansen og hun er kommet rigtig godt i gang.

Formanden fortalte om hvordan vi endelig kunne få lavet de nye toiletter i sommers. Det fejrede vi med en herlig Fernisering/fællesspisning.

I april blev der afholdt det corona-udsatte bankospil. Der var Åben landsby i maj måned, hvor vi åbnede Forsamlingsgaarden til fællesspisning om aftenen. Også i maj måned afholdt vi Comedy. 

Støtteklubben gav sidste år os opgaven med Revy i Sportsugen. Opsætning og nedtagning af scene, sidde ved kassen osv. Dette giver os god sjat i støtte. I efteråret blev der afholdt VM i mountainbike - og vi havde en bod ved Tørning Mølle som vi fik en del for at arrangere. I oktober sørgede bestyrelsen for Høstfest-servering og så blev der udskrevet valg i november, som begge dele også gav lidt i pengekassen. I januar afholdt vi nytårsbanko, der også gav et fint overskud. John har lavet en sponsortavle som vi har fået penge til fra Borgerbudgettering. I det forgangne år har der været 56 udlejninger på trods af toilet-ombygning henover sommeren i ca. 6 uger. Der er kommet en vandskade i kvisten på lejligheden over køkkenet. Der er søgt tagsten der kan matche så kvisten kan slettes.

Jens Post vil gerne genfuge vest-gavlen i den gamle hestestald, hvis vi selv sørger for at kradse fuger ud. Der er søgt midler til nye fuger rundt ved Forsamlingsgaardens vinduer. De er møre og utætte. Alt i alt fortæller Formanden at det har været et spændende og travlt år. Tak fra Formanden til resten af bestyrelsen og forsamlingshusets mange støtter.


  1. Det reviderede regnskab ved kassereren

Inden gennemgang af regnskabet gjorde kassereren opmærksom på at der fra Dansk Kultursamfund af 1910 kun udstedes lån og ikke støtte… og der har vi i forvejen et skyldigt beløb. Det er nu blevet ført ind i regnskabet så det står korrekt.

Janet gennemgik regnskabets mange poster. Der var enkelte spørgsmål og masser af roser til de mange penge der er blevet skaffet til huset.

Det reviderede regnskab lægges ved referatet.


  1. Indkomne forslag

Ingen forslag


  1. Valg til bestyrelsen

Tanja Steffensen  og Anne Mette Uttrup Weisbjerg  blev begge genvalgt.


  1. Valg af 2 suppleanter

Kirsten Juhl og Kenny Boisen blev begge genvalgt


  1. Valg af revisor

Charlotte Friis blev genvalgt


  1. Evt.

Roser til bestyrelsen fra flere kanter.

Historien om starten på forsamlingshuset kunne være rart at få op igen. Del siden